Zakończenie zadania p.n.:„Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego”

 

Zakończone zostały prace związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego”. Dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach mogło wybudować własne ujęcie wody.

Ta ważna inwestycja pozwoli na swobodne dysponowanie wodą niezbędną do odpowiedniego utrzymania roślinności w blisko 11-hektarowym parku. Minione lata pokazały, że często niezbędne jest ograniczanie pobierania wody z gminnego/miejskiego wodociągu. Takie niedobory spowodowane są zbyt małymi opadami deszczu, szczególnie wiosną i porą letnią, kiedy to właśnie podlewanie trawników i innej roślinności jest konieczne dla właściwego utrzymania parku.

Zakaz używania wody do podlewania zawsze stanowi zagrożenie dla kondycji roślin. Co zaś za tym idzie, zdecydowanie obniża walory estetyczne zabytkowego parku i generuje poważne koszty, wynikające z konieczności dokonywania nowych nasadzeń.

Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego wyniosło 115.827,00 zł i stanowiło całkowitą wartość projektu.

Zakres prac obejmował wykonanie studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach, a także wcześniejsze przygotowanie dokumentacji projektowej oraz sfinansowanie kosztów usług związanych z nadzorem inwestorskim i obsługą geodezyjną.

 

 

                                                                    

Wartość projektu uległa zmianie

 

Projekt pod nazwą: „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” otrzymał dodatkowe środki z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Obecnie całkowita wartość projektu wynosi 6 119 620,38 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 280 170,58 zł

Poziom dofinansowania z EFRR: 74,57%

Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego: 2 612 387,84 zł

Dofinansowanie z budżetu Gminy Sanniki: 221 543,00 zł

Wkład Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina: 5 518,96 zł

 

„Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego”

Pełna nazwa projektu:„Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego”

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach otrzymało dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczoną na realizację zadania pod nazwą „Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego”

Całkowita wartość projektu wynosi: 119 925,00 zł

Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego: 119 925,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

 

Inwestycja obejmuje wykonanie studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. Zakres zadania obejmuje ponadto przygotowanie dokumentacji projektowej oraz sfinansowanie kosztów usług związanych z nadzorem inwestorskim i obsługą geodezyjną.

Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Pełna nazwa projektu: „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”

Projekt pod nazwą: „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3. „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i Gminy Sanniki.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 587 632,43 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 280 171,14 zł
Poziom dofinansowania z EFRR: 74,57%
Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego: 1 080 399,89 zł
Dofinansowanie z budżetu Gminy Sanniki: 221 543,00 zł
Wkład Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina: 5 518,40 zł

Cel główny projektu to poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. Przedsięwzięcie będzie obejmowało:
1.    Rozbudowę i przebudowę muszli koncertowej w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą  i wyposażeniem;
2.    Modernizację zabytkowego ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach wraz z częściową przebudową i ujednoliceniem architektury ogrodzenia.

Prace konserwatorskie

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach zrealizowało ważne zadanie z zakresu ochrony przyrody, realizowanego w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nazwa zadania brzmiała „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych, zabezpieczających oraz uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Sannikach. Dotacja WFOŚiGW wyniosła 150 810 zł, a Samorządu Województwa Mazowieckiego 18 750 zł.

 

Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach jest jednym z ważniejszych miejsc Szlaku Chopinowskiego nie tylko na Mazowszu, ale i w skali całego kraju. Od 35 lat w sannickim pałacu odbywają się cykliczne koncerty chopinowskie, na które przybywają miłośnicy muzyki Chopina z Polski i zagranicy. We wrześniu 2014 roku nastąpiło uroczyste oddanie całego obiektu po kompleksowej rewaloryzacji. Od tego czasu miejsce to chętnie odwiedzają mieszkańcy Sannik i regionu, jak również coraz więcej turystów z terenu całej Polski, a także innych krajów.

 

Walory parku

W roku 2015 park i pałac w Sannikach odwiedziło 40 514 osób i liczba ta sukcesywnie rośnie. Na znaczną tendencję wzrostu odwiedzin ma z pewnością wpływ to, że sannicki park jest ogólnodostępny przez cały rok, a za wstęp do niego nie są pobierane opłaty. Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach znajduje się kompleks boisk sportowych, w tym do tenisa ziemnego, badmintona czy siatkówki. Dzięki temu z sannickiego parku korzystają również osoby chcące poprawić kondycję fizyczną. Spacer z kijkami do nordic walking, czy uprawianie joggingu na terenie parku, pozwala rozkoszować się walorami przyrodniczymi tu oferowanymi. Ponadregionalny zasięg zadania, które zostało zakończone 31 października 2016 roku, potwierdza target odwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach.

 

Wykonanie zadania

Ekspertyza dendrologiczna oraz aktualne projekty szaty roślinnej dla założenia pałacowo-parkowego w Sannikach dały podstawę określenia zakresu prac pielęgnacyjnych, zabezpieczających i ścinkowych w istniejącym drzewostanie w zabytkowym parku. Została również wydana decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prace konserwatorskie w parku.Wykonane zostały: kompleksowa konserwacja zabytkowego drzewostanu, prace pielęgnacyjne oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin płożących.

Od czasu ostatnich prac pielęgnacyjnych w parkowym drzewostanie pojawiły się liczne zmiany, zagrażające bezpieczeństwu. Zaobserwowano holenderską chorobę wiązów, tzw. grafiozę, polegającą na więdnięciu i przedwczesnym opadaniu liści, obumieraniu pędów, a w efekcie całych drzew. Drugim negatywnym zjawiskiem jest występowanie szrotówka kasztanowcowiaczka. W tym roku negatywne skutki żerowania owada pogłębiła susza.  Dodatkowo co roku od kilku do kilkudziesięciu drzew ulega samoczynnemu uszkodzeniu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych - burz i wichur. Powoduje to nieodwracalne straty w zabytkowym drzewostanie i wpływa negatywnie na charakter parku.

Dzięki środkom WFOŚiGW oraz samorządu mazowieckiego można było zahamować straty w zabytkowym drzewostanie parku, a co za tym idzie utrzymać bogactwo ornitofauny. Jest to szalenie ważne, ponieważ przypałacowy park jest jedynym skupiskiem zieleni na terenie gminy Sanniki.

Zastosowane zostały bezinwazyjne metody pielęgnacji i zabezpieczania drzew, w sposób zgodny ze współczesnymi zasadami pielęgnacji drzew, przy maksymalnej ochronie siedliska parkowego.

 

Zakres prac

Do zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających wytypowano ok. 385 szt. drzew, w tym 58 szt. kasztanowców. Do usunięcia przeznaczonych zostało 20 chorych i starych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu. Przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne pozwolą  na zachowanie zabytkowego charakteru parku. Zgodnie z zawartą umową parkowa roślinność została uzupełniona, na podstawie pierwotnego projektu szaty  roślinnej oraz projektu obejmującego uzupełnienia o następującą liczbę roślin: 14 szt drzew, 12 szt. krzewów iglastych, 2 843  szt. krzewów liściastych, 208 szt. sadzonek roślin płożących i pnących, 470 szt. bylin i roślin okrywowych.

 

Reasumując

W wyniku przeprowadzonych prac piękny park będzie mógł służyć przez kolejne lata jako zabytkowa zielona enklawa nie tylko społeczności lokalnej, ale turystom całego świata.

 
 

Oferta turystyczna Zespołu Pałacowo - Parkowego

Pełna nazwa projektu: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"

Opublikowano | Drukuj

Projekt „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Wartość projektu:
622 594.28 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
463 195.71 zł

Poziom dofinansowania z EFRR: 75%

Projekt obejmuje promocję atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Sannik i powiatu gostynińskiego oraz realizację przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji na Mazowszu.  Przedsięwzięcie polega na  stworzeniu kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo–Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Powstanie takiej marki regionalnej ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców, jednostek promujących produkt turystyczny oraz władz. Inwestycja wpłynie na budowę regionalnej tożsamości Sannik i powiatu gostynińskiego jako regionu bogatej tradycji, twórczego i kreatywnego. Projekt przyczyni się również do poprawy konkurencyjności gospodarki, bowiem przewaga miejsc atrakcyjnych turystycznie i gospodarczo polega na zrozumieniu i zastosowaniu silnej i wyróżniającej się marki. To marka jest podstawą i najskuteczniejszą metodą budowania reputacji i dobrobytu.

W wyniku realizacji projektu powstanie kompleksowa i komplementarna oferta turystyczna Zespołu Pałacowo–Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Zawierać ona będzie kilka składników turystycznych, do których należą: 

 • Impreza towarzysząca - spotkanie inaugurujące realizację projektu wraz z koncertem chopinowskim (zakończone);
 • Usługa świadczona w powiązaniu z walorami turystycznymi - udostępnienie dla turystów pobudowanej w ramach projektu wolnostojącej altany grillowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie Zespołu Pałacowo–Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach;
 • Usługa świadczona w powiązaniu z walorami turystycznymi - udostępnienie dla turystów odbudowanej w ramach projektu zabytkowej fontanny przed Pałacem;
 • Impreza towarzysząca - cykl spotkań pn. „Smaki muzyki”;
 • Impreza towarzysząca – pn. „Ludowa biesiada sannicka”;
 • Impreza towarzysząca – pn. „Kultura bez granic” - jednodniowy pobyt w kompleksie pałacowym  grupy turystycznej, w tym osób  niewidomych wraz z przewodnikami – uczestników Festiwalu Kultury i Sztuki;
 • Program zwiedzania - zakup i wdrożenie systemu indywidualnego zwiedzania obiektu pałacowo-parkowego na 10 stanowisk;
 • Strona www - projekt i rozbudowa strony internetowej Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach z pełnym systemem rezerwacji i płatności on-line na poszczególne wydarzenia i imprezy kulturalne;
 • Usługa świadczona w powiązaniu z walorami turystycznymi - udostępnienie dla turystów  na terenie parku powstałych w ramach projektu rzeźb z brązu dwóch postaci związanych z historią pobytu młodego Fryderyka Chopina w Sannikach;
 • Punkty obsługi turystów/materiały promocyjne/przewodniki - wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej, w tym: wydanie albumu, organizacja pleneru, przewodniki, gadżety i materiały promocyjne, wizualizacja i promocja marki nt. Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach;
 • Usługa świadczona w powiązaniu z walorami turystycznymi - wykonanie i dostawa systemu wystawienniczego w parku.

 

KUP BILET NA KONCERT